فرهنگ واژگان

از OCCC Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو

در این صفحه واژگان تخصصی مورد استفاده در جامعه مطرح می شود. بحث در خصوص معنای هر واژه در صفحه مربوط به همان واژه یا سایت پرسش و پاسخ جهت پیدا کردن معادل بهتر همواره امکان پذیر است. همچنین میتوانید واژگان مورد نظر خود را جهت بررسی به این لیست اضافه نمایید و یا در صورت تمایل به مشارکت، لینک ها و منابع مورد نیاز را اضافه نمایید. اگر کار دیگری فکر میکنید با انجام شود نیز میتوانید مستقیما اقدام کنید یا در صفحه بحث:فرهنگ واژگان مطرح نمایید.


واژه معنی توضیحات بیشتر بحث
Cloud Computing رایانش ابری مراجعه کنید به بحث در خصوص رایانش ابری
Big Data کلان داده مراجعه کنید به معادل فارسی در مقاله Big Data بحث کنید
NFV (Network Function Virtualization) مجازی سازی توابع شبکه
Job کار
Task وظیفه (زیر مجموعه Job)
Data Science علم داده / مهندسى داده
Data Integrity تمامیت داده

توجه: امنیت اطلاعات سه اصل دارد (Confidentiality, Integrity and Availability). در این اصول، واژه integrity به معنای صحت به کار می رود.

Data Validity اعتبار داده
Data Volume حجم داده
Data Variety تنوع داده
Data Volatility نوسان داده
Data Veracity صحت داده
Data Integration یکپارچه سازی داده
Data Aggregation تجمیع داده
Data Visualization مصورسازی داده
Disaster Recovery بازیابی از سوانح/بازیابی از فاجعه
Consistency سازگاری
Interoperability
IoT اینترنت اشیا واژه مصوب فرهنگسنان: اینترنت چیزها
Secondary ثانویه
Cache حافظه نهان
Storage حافظه ذخیره سازی
Storage Cache حافظه ذخیره سازی نهان
Mirroring آیینه سازی
Mashup سرویس ترکیبی
On Premise درون ملکی / داخل سازمان
Off Premise بیرون سازمان
Cross Cutting Aspects جنبه های مشترک در چند لایه موضوعاتی که در یک سیستم در چندین لایه مختلف مطرح هستند و در هر لایه ممکن است تعریف یا نقش متفاوت داشته باشند. (نظیر امنیت)