مخزن بسته ها: تفاوت بین نسخه‌ها

از OCCC Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو
(تاریخچه رویدادهای مرتبط)
(تاریخچه رویدادهای مرتبط)
سطر ۸: سطر ۸:
 
* [https://www.ict.gov.ir/fa/news/print/16237 خوانساری خبرداد:‌ تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی در دستورکار پژوهشگاه ارتباطات] - ۱۶ دی ۱۳۹۴
 
* [https://www.ict.gov.ir/fa/news/print/16237 خوانساری خبرداد:‌ تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی در دستورکار پژوهشگاه ارتباطات] - ۱۶ دی ۱۳۹۴
 
* [http://www.tamasnews.com/fa/newsagency/print/2811/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA آزادسازی محصولات قابل عرضه عمومی پژوهشگاه برای شرکت‌های دانش بنیان، یک ضرورت است] -  ۸ تیر ۱۳۹۵
 
* [http://www.tamasnews.com/fa/newsagency/print/2811/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA آزادسازی محصولات قابل عرضه عمومی پژوهشگاه برای شرکت‌های دانش بنیان، یک ضرورت است] -  ۸ تیر ۱۳۹۵
* [http://31.184.132.243/index.php/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%81%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D8%A8%D8%B1 مولفه ارتباطی زمین در یک نگاه]
+
* [http://blog.targoman.com/?tag=%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%AF کد ترگمان با مجوز LGPL نسخه ۳ در اختیار عموم قرار گرفت] - 13 مرداد 1394
 
* [http://tto.itrc.ac.ir/?q=tags/opengitir سامانه ترجمه ماشینی پژوهشگاه موسوم به "ترگمان"، آزاد رسانی (متن باز) شد.]
 
* [http://tto.itrc.ac.ir/?q=tags/opengitir سامانه ترجمه ماشینی پژوهشگاه موسوم به "ترگمان"، آزاد رسانی (متن باز) شد.]
* [http://aftabnews.ir/fa/news/318572/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF سامانه ترجمه "ترگمان" متن باز شد]
+
* [http://aftabnews.ir/fa/news/318572/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF سامانه ترجمه "ترگمان" متن باز شد] - ۱۹ شهريور ۱۳۹۴
 
+
 
* [https://www.ict.gov.ir/fa/news/18871/%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF سمینار علمی "معرفی سامانه متن باز ترجمه ماشینی ترگمان" برگزار گردید]
 
* [https://www.ict.gov.ir/fa/news/18871/%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF سمینار علمی "معرفی سامانه متن باز ترجمه ماشینی ترگمان" برگزار گردید]
* [http://blog.targoman.com/?tag=%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%AF کد ترگمان با مجوز LGPL نسخه ۳ در اختیار عموم قرار گرفت]
 
 
* [http://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-19/927455-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF سامانه ترجمه «ترگمان» متن باز شد]
 
* [http://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-19/927455-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF سامانه ترجمه «ترگمان» متن باز شد]
 +
* [http://31.184.132.243/index.php/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%81%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D8%A8%D8%B1 مولفه ارتباطی زمین در یک نگاه]
 
* [https://javabyab.com/20352/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-git-repository-%D8%A8%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-github معرفی سرویس های رایگان آنلاین Git repository بغیر از Github]
 
* [https://javabyab.com/20352/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-git-repository-%D8%A8%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-github معرفی سرویس های رایگان آنلاین Git repository بغیر از Github]
  

نسخهٔ ‏۷ نوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۴:۴۱

این پروژه با هدف ایجاد مخزنی محلی برای قرار گیری کلیه پروژه های مرتبط با جامعه آزاد رایانش ابری ایران می باشد. همچنین کلیه پروژه های آزادرسانی شده مرتبط با دولت در این مخزن قرار می گیرد.

تاریخچه رویدادهای مرتبط

سامانه اپن گیت در بهمن 93 با مشارکت جامعه آزاد رایانش ابری ایران و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات راه اندازی شد، اما


سیاست گذاری کلان

  • کلیه پروژه های مورد حمایت جامعه آزاد رایانش ابری ایران بصورت رسمی می بایست در مخزن محلی قرار داشته باشند.


فعالیت هایی که باید انجام شود

  • راه اندازی مخزن محلی با عنوان اپن گیت (opengit.ir)
  • نصب ابزار مدیریتی (نظیر gitlab)
  • بهبود واسط کاربری جهت پشتیبانی از زبان فارسی
  • قرارگیری پروژه های متن باز جامعه آزاد رایانش ابری در مخزن
  • توسعه زیرساخت های لازم جهت پشتیبانی مخزن بسته ها
  • بررسی الگوهای طراحی جهت استقرار مخزن بسته ها بصورت ابری
  • بهبود زیرساخت مخزن بسته ها بصورت ابری
  • فراهم آوردن بستر اجرای پروژه ها بصورت ابری


ابزارهای مدیریتی قابل استفاده


لینک های مرتبط